Newyddion

Hay Festival

Prifysgol Aberystwyth i gynnal sesiynau trawsnewidiol yng Ngŵyl y Gelli 2024: Ail-ddychmygu Democratiaeth, Heddwch a Bioamrywiaeth

28 Mawrth 2024

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei bod yn cymryd rhan yng Ngŵyl y Gelli 2024, sy’n enwog am ddod â meddylwyr, awduron ac artistiaid ynghyd i archwilio pŵer syniadau ac adrodd straeon. Eleni, mae’r ŵyl yn ehangu ei gorwelion gyda’r thema “Ail-ddychmygu ein Byd a’n Creadigrwydd,” gan ganolbwyntio ar ddemocratiaeth, heddwch, a chadwraeth bioamrywiaeth.

Darllen mwy

Telling your Research Story

Adrodd eich Stori Ymchwil

06 Mawrth 2024

Ar 6 Mawrth 2024, daeth y Ganolfan Ddeialog â ffisegwyr, biolegwyr, damcaniaethwyr theatr, gwyddonwyr gwleidyddol ac arbenigwyr cynaliadwyedd at ei gilydd ar gyfer arbrawf. A allai gemau theatr ein helpu ni ym Mhrifysgol Aberystwyth i gysylltu ac adrodd straeon gwell am ein hymchwil? A allai’r dulliau hyn weithio yng Nghymru?

Darllen mwy

People gathered in dicussion around a range of tables at Amgueddfa Ceredigion Museum.

AberCollab AR AGOR NAWR

29 Chwefror 2024

Mae AberCollab bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer prosiectau ymchwil sy’n ceisio gwella eu cydweithio.

Bydd AberCollab yn darparu hyfforddiant a chymorth ariannol ar gyfer gweithdai cydweithredol a digwyddiadau rhwydweithio gyda’r bwriad o hwyluso cydweithio deallusol a chreadigol rhwng ymchwilwyr y Brifysgol a phartneriaid allanol.

Er mwyn gwneud y gorau o’r cyfleoedd hyn, bydd y rhai sy’n dyfarnu AberCollab hefyd yn cael hyfforddiant ychwanegol gan y Ganolfan Ddeialog a mynediad at ysgrifenwyr cynnwys, dylunwyr graffeg a chymorth logistaidd.

Darganfod mwy

People gathered in dicussion around a range of tables at Amgueddfa Ceredigion Museum.

Golygydd Hinsawdd y BBC i annerch Prifysgol Aberystwyth

08 Chwefror 2024

Bydd Golygydd Hinsawdd y BBC, Justin Rowlatt, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth fis nesaf.

Darllen mwy

People gathered in dicussion around a range of tables at Amgueddfa Ceredigion Museum.

Dathlu Blwyddyn Gyntaf Ein Canolfan Ddeialog

24 Ionawr 2024

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn nodi blwyddyn gyntaf Dr. Jennifer Wolowic yn ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog Prifysgol Aberystwyth. Roeddem am nodi’r garreg filltir hon gyda chyfle i rannu rhai o uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwethaf.

Gwylio’r fideo

People gathered in dicussion around a range of tables at Amgueddfa Ceredigion Museum.

Gŵyl Hawlio Heddwch yn denu cannoedd 

08 Tachwedd 2023

Daeth dros 600 o bobl at ei gilydd ar gyfer gweithgareddau amrywiol Gŵyl Ymchwil y Brifysgol a gynhaliwyd rhwng 1 a 7 Tachwedd 2023. 

Darllen mwy

Dadorchuddio Plac Porffor i Anrhydeddu Cennad Heddwch

03 Tachwedd 2023

Bydd un o’r placiau porffor uchel eu bri yn cael ei ddadorchuddio yn Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 3 Tachwedd) i anrhydeddu cyfraniad rhyfeddol menyw a arweiniodd ddirprwyaeth i’r Unol Daleithiau ym 1924 i gyflwyno deiseb heddwch wedi’i llofnodi gan bron i 400,000 o fenywod Cymru.

Darllen mwy

Tŷ Trafod – lleoliad newydd ar gyfer cyfnewid gwybodaeth ac ymchwil

Hydref 2023

Os ydych chi wedi bod yn y Ganolfan Ddelweddu ar gampws Penglais yn ddiweddar, byddwch wedi sylwi ar ambell newid. Yn gyntaf, mae’r brif fynedfa wedi symud i ochr yr adeilad. Yn bwysicach fyth, mae cyntedd y llawr gwaelod wedi cael ei drawsnewid.

Darllenwch yr eitem ar dudalennau 10 a 11 o Newyddion Aber.

Hawlio Heddwch – Gŵyl Ymchwil

Hydref 2023

Cynhelir Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth 2023 rhwng 1 a 7 Tachwedd. Trwy amryw ddulliau a gweithgareddau bydd yn rhoi darlun o’r ymchwil sy’n cael ei chyflawni ym mhob rhan o’r Brifysgol, er mwyn ennyn diddordeb cynulleidfaoedd, o fyfyrwyr a staff academaidd y Brifysgol i gymunedau yn Aberystwyth, ar draws Cymru a thu hwnt.

Darllenwch yr eitem ar dudalennau 8 a 9 o Newyddion Aber.

Gobaith a Chytgord: Noson o gerddoriaeth, barddoniaeth a bwyd Syriaidd

25 Hydref 2023

Bydd noson o fwyd ac adloniant yn cael ei chynnal yn Aberystwyth i godi arian i achosion lleol sy’n cynorthwyo’r rhai sydd wedi dioddef effeithiau rhyfel.

Darllen mwy

Llyfr newydd i nodi canmlwyddiant Deiseb Heddwch Menywod Cymru

17 Hydref 2023

Bydd cyfrol ddwyieithog yn adrodd stori ryfeddol deiseb heddwch, a lofnodwyd ganrif yn ôl gan 390,296 o fenywod Cymru a’i chludo draw i America, yn cael ei lansio’n swyddogol yng Ngŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth ar 3 Tachwedd.

Darllen mwy

Ar drywydd heddwch yng Ngogledd Iwerddon: Sgwrs gydag Eileen Weir

10 Hydref 2023

Yr heddychwr arobryn o Ogledd Iwerddon, Eileen Weir, yn myfyrio ar ei phrofiadau personol yn ymgyrchydd cymunedol fydd digwyddiad cyweirnod Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy

Dathliadau Hawlio Heddwch ym Mhrifysgol Aberystwyth

21 Medi 2023

Bydd academyddion, ymgyrchwyr heddwch ac aelodau o’r cyhoedd yn dod at ei gilydd i drin a thrafod yr ymdrechion i  ‘Hawlio Heddwch’ mewn cyfres o ddigwyddiadau dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

Cynhelir Gŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth 2023 rhwng 1 a 7 Tachwedd, ar thema Hawlio Heddwch.

Darllen mwy

Canolfan Ddeialog Yn Agor Tŷ Trafod Ymchwil ar Gampws Penglais

31 Awst 2023

Mae’r Ganolfan Deialog wedi agor Tŷ Trafod Ymchwil newydd yn y Ganolfan Ddelweddu ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r lle wedi’i ddylunio’n arbennig i gynnig man ymgynnull agored i ymchwilwyr a phartneriaid allanol yn ogystal ag ystod o osodiadau ystafell ar gyfer digwyddiadau cyfnewid gwybodaeth a deialog.

Darllen mwy

Adeiladu Pontydd: Democratiaeth Cymru – nawr, ac ar gyfer ein dyfodol

19 Gorffennaf 2023

Cymerodd Dr Jennifer Wolowic a Dr Anwen Elias ran mewn bord gron y Sefydliad Materion Cymreig, sef trafodaeth a oedd yn dwyn y teitl ‘Democratiaeth Cymru: Nawr ac yn y Dyfodol’.

Yn seiliedig ar y drafodaeth bord gron, crëwyd adroddiad newydd, yn galw am fesurau i gryfhau democratiaeth Cymru y tu hwnt i’r cylch etholiadol ac yn rhybuddio yn erbyn effeithiau pesimistiaeth wleidyddol os ydym am oresgyn ein ‘hanniddigrwydd democrataidd’.

Darllen mwy

Canolfan Ddeialog Yn Agor Tŷ Trafod Ymchwil ar Gampws Penglais

16 Mehefin 2023

Mae gwaith wedi dechrau ar greu Tŷ Trafod Ymchwil newydd yn y Ganolfan Ddelweddu ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r cyntedd ar lawr gwaelod yr adeilad yn cael ei drawsnewid i ddarparu man cwrdd wedi’i ddylunio’n bwrpasol ar gyfer gweithgareddau ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, dan ofal Canolfan Ddeialog y Brifysgol.

Darllen mwy

Sgwrsio â Dr Jen Wolowic, Prif Arweinydd newydd Canolfan Ddeialog y Brifysgol

Mawrth 2023

Darllenwch yr eitem ar dudalennau 14 i 16 o Newyddion Aber.

 

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Prif Arweinydd y Ganolfan Ddeialog newydd

20 Ionawr 2023

Mae arbenigwraig flaenllaw ar y berthynas rhwng deialog a chyfnewid gwybodaeth wedi cychwyn ar ei swydd fel Prif Arweinydd Canolfan Ddeialog newydd Prifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy

Cyn Archesgob Caergaint yn brif siaradwr digwyddiad lansio Canolfan Ddeialog y Brifysgol

21 Tachwedd 2022

Rôl deialog wrth greu dyfodol gwell fydd testun sgwrs agored rhwng cyn Archesgob Caergaint yr Athro Rowan Williams a’r prifardd ac ysgolhaig yr Athro Mererid Hopwood.

Darllen mwy